Ad interim dienstverlening2021-06-08T08:21:48+02:00

Ad interim dienstverlening

Heeft u de benodigde kennis tijdelijk niet in huis of wilt zich echt concentreren op uw business? Dan is onze ad interim dienstverlening interessant voor u. Wij bieden diverse ad interim mogelijkheden op compliance en finance aan.
U moet hierbij denken aan:
Ad interim CFO of andere finance gerelateerde functies
Ad interim compliance officers
Ondersteuning van uw compliance en IAD afdeling
Ondersteuning van uw management en financial accounting
Specifieke overeengekomen werkzaamheden als voorbereiding jaarrekeningcontrole en
opstellen balansdossier

Beheerst beloningsbeleid2021-06-08T08:25:26+02:00

Wij zijn een financiële onderneming. Wat zijn de eisen voor ons met betrekking tot een beheerst beloningsbeleid en wat kan C&M voor ons betekenen op dit gebied?

Allereerst willen wij benadrukken dat zowel AFM als DNB veel waarde hecht aan een beheerst beloningsbeleid. Gezien het politieke en maatschappelijke debat over beloningen in de financiële sector streven beide toezichthouders naar een goede borging van een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen en naleving van de wettelijke vereisten op dit gebied.

Het antwoord op de vraag hangt af van het type financiële onderneming dat u bent. Grofweg geldt het volgende:

Indien u een kredietinstelling, verzekeraar, premie-pensioeninstelling, clearinginstelling of een entiteit voor risico-acceptatie bent, dan gelden onder andere de eisen uit de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 (de Regeling). Deze is opgesteld in lijn met een aantal internationaal overeengekomen principes en standaarden voor een beheerst beloningsbeleid. Als het goed is bent u door DNB al over geïnformeerd over de Regeling en wellicht hebt u zelfs uw beloningsbeleid aan DNB moeten voorleggen aangezien de Regeling al enige tijd van kracht is. Pensioenfondsen vallen niet onder de toepassing van de Regeling, maar onder de DNB/AFM Principes voor beheerst beloningsbeleid.

Indien u nog geen beloningsbeleid heeft, kan C&M dit voor u opstellen. Tevens kunnen wij uw huidige beleid reviewen en als interne toezichthouder functioneren. Op grond van de Regeling is deze toezichthouder verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid. Verder moet hij er voor zorgen dat er een onafhankelijke interne beoordeling plaatsvindt om de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid te toetsen op naleving van het beleid en de procedures voor de beloning die de interne toezichthouder heeft aangenomen. Wij kunnen deze rol voor u vervullen.

Voor beleggingsondernemingen geldt in principe hetzelfde als onder 1 met dien verstande dat bepaalde beleggingsondernemingen eerder een beroep op het ‘proportionaliteitsbeginsel’ kunnen doen. De bestaande verschillen tussen financiële ondernemingen vereisen namelijk een proportionele toepassing van de beginselen voor een beheerst beloningsbeleid die in de Regeling zijn opgenomen. In het bijzonder voor beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 62a, tweede lid van het Besluit prudentiële regels Wft, is het voorstelbaar dat zij de beginselen voor een beheerst beloningsbeleid op een simpeler of minder verstrekkende manier kunnen invullen dan een omvangrijke en complexe financiële onderneming.

Voor overige financiële ondernemingen is vooral het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft van belang. Hierin is onder andere bepaald dat de onderneming het beleid met betrekking tot beloningen schriftelijk vastlegt, implementeert en in stand houdt. Het beleid is afgestemd op de omvang en organisatie van de financiële onderneming en aan de aard, omvang en complexiteit van haar bedrijf.

AFM leidraden2021-06-08T08:24:56+02:00

Als bank of beleggersonderneming krijgt u regelmatig te maken met de uitgifte van AFM leidraden. Het heeft geen nut om de inhoud van alle leidraden hier uitgebr/eid te behandelen. Dat zou alleen maar veel pagina’s met saaie stof opleveren.

Veel belangrijker is om na te gaan wat een specifieke leidraad voor invloed heeft op uw organisatie. Wat is het doel van de leidraad? Voldoet u aan de uitgangspunten? Welk gedrag wil de toezichthouder bewerkstelligen?

Een leidraad geeft bijvoorbeeld aanbevelingen, handvatten of extra uitleg. Tevens kunnen er (gedrags-) richtlijnen aan de markt worden meegegeven. Het doel van een leidraad is een doelgroep te informeren of meer inzicht te geven over een onderwerp. In de regel heeft een leidraad niet de status van wet- en regelgeving. De leidraden binden de AFM. Dit geldt ook voor beleidsregels, interpretaties en ESMA-richtsnoeren Een beleidsuiting bindt dus primair de toezichthouder en niet marktpartijen of onder toezichtgestelden. U moet er echter wel rekening mee houden dat de AFM er van uit gaat dat marktpartijen zich tot het uiterste inspannen om aan de beleidsuitingen te voldoen. U moet dus een zeer goed verhaal richting de toezichthouder hebben om ervan af te wijken. ‘Comply or explain’, pas toe of leg uit. Wij kunnen u in beide gevallen van dienst zijn.

Graag nemen wij de bovenstaande vragen met u door en bepalen wij wat de impact van de leidraden voor uw organisatie en processen betekent. Wij kijken daarbij tevens hoe u zo effectief en efficiënt mogelijk aan de leidraad kunt voldoen. Dat hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn.

AIFM richtlijn2021-06-08T08:24:19+02:00

De AIFM richtlijn. Zo vrijblijvend als het klinkt (‘richtlijn’) is het helaas niet.

Als bestaande beheerder of beleggingsinstelling bent u hoogstwaarschijnlijk al over de AIFM richtlijn geïnformeerd door de toezichthouder. Volgens de AFM zal de AIFM-richtlijn grote veranderingen teweegbr/engen in het toezichtregime in Nederland voor beleggingsinstellingen. Wij onderkennen de impact die de implementatie van de richtlijn met zich mee br/eng. Gelukkig heeft u nog even. Laat u dus niet onnodig bang maken. De AIFM-richtlijn moet namelijk voor 22 juli 2013 in Nederlandse wet- en regelgeving omgezet zijn.

Wat de richtlijn voor u betekent, is van veel factoren afhankelijk. Wat voor beheerder of beleggingsinstelling bent u nu? Staat u al onder toezicht? Wat is de kwaliteit van uw huidige bedrijfsvoering? Bent u of uw afdeling compliance al bezig met de implementatie van de richtlijn?

Het heeft weinig nut om hier te beschrijven waar u allemaal rekening mee moet houden. Dat zou meer dan 73 pagina’s taaie kost opleveren. U kunt het allemaal nalezen in de richtlijn. Wat wel nut heeft is om na te gaan u al AIFM proof bent of wanneer u dat wenst te zijn. Wij kunnen u daarbij helpen.

In Control Statement2021-06-08T08:23:45+02:00

Bent u beheerder van een beleggingsinstelling? Houd dan met onderstaande rekening!

Als beheerder van een beleggingsinstelling dient u op grond van artikel 121 BGfo een verklaring af te geven dat u beschikt over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering die voldoet aan bepaalde wettelijke eisen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het beheersen van bedrijfsprocessen en diverse risico’s. De bedrijfsvoering van uw beleggingsinstelling dient verder effectief en overeenkomstig de beschrijving te functioneren.

Aangezien de verklaring – ook wel in control statement genoemd – onderdeel uitmaakt van het jaarverslag van uw beleggingsinstelling(en), is het van belang dat u deze verklaring kunt onderbouwen. De AFM wijst erop dat zij uit de onderbouwing van de in control statement moet kunnen afleiden wat het proces is achter de in control statement en waarom de beheerder vindt dat de beleggingsinstelling in control is.

Voorkom problemen met de AFM en doe de zelf test!2021-06-08T08:23:04+02:00

Aan de hand van onderstaande vragen en stellingen kunt u een globaal beeld krijgen of uw In control statement voldoende is onderbouwd.

 1. Wij hebben het meest recente in control statement onderbouwd met documentatie. Deze onderbouwing is door onze compliance officer/internal auditor gereviewed en afgetekend door het management.
 2. Wij beschikken over een ao/ib-beschrijving van de relevante processen die niet ouder dan 1 jaar is. Het bestaan en werking van de ao/ib testen wij of een externe minimaal jaarlijks.
 3. Wij beschikken over een risk management beleid dat voldoet aan de eisen zoals uiteengezet in de AFM leidraad Risk management bij beleggingsinstellingen.
 4. Wij hebben als beheerder alle relevante risico’s ten aanzien van het beheer van beleggingsinstellingen in kaart gebr/acht en hier risciobeheersingsmaatregelen voor geïmplementeerd. De werking van deze maatregelen testen wij minimaal jaarlijks. De uitkomsten leggen wij vast.
 5. Wij hebben de bevindingen en tekortkomingen die bleken uit de meest recente accountantscontrole verholpen. Dit hebben wij schriftelijk/elektronisch vastgelegd en bevestigd aan de externe accountant.
 6. Wij beschikken onder andere over de onderstaande beleidsdocumenten:
  Beleid belangenconflicten
  Beloningsbeleid
  Fund Governance Code
  Omgaan met incidenten
  Deskundigheidsplan
  Regeling integriteitsgevoelige functies
  Bovenstaande beleidsregels zijn niet ouder dan 1 jaar en worden periodiek door interne/externen getoetst.
 7. Wij hebben in onze bedrijfsvoering rekening gehouden met de AFM Aanbevelingen Beleggingsinstellingen: Voor juiste en betrouwbare prospectusinformatie en handelsprijzen.
 8. Wij zijn op de hoogte van AIFM/UCITS IV regelgeving en hebben deze al in onze bedrijfsvoering opgenomen danwel zijn hier mee bezig.
 9. Het afgelopen jaar hebben zich geen incidenten voorgedaan die hebben geleid tot een verschil in de intrinsieke waarde berekening van meer dan 0,5% van de correcte intrinsieke waarde (Ja = geen incident).
 10. Het afgelopen jaar hebben wij als beheerder of beleggingsinstelling geen formele maatregel van een binnenlandse of buitenlandse toezichthouder opgelegd gekregen (Ja = geen maatregel).
 11. Heeft u voor het afgelopen boekjaar een analyse gemaakt of het jaarverslag aan alle vereisten uit de Wft en lagere regelgeving (vooral het BGfo) voldoet?

Indien u alle bovenstaande vragen met Ja kunt beantwoorden, bent u goed op weg wat betreft de onderbouwing. Het is wellicht wel te overwegen om een second opinion te vragen om te bezien of de onderbouwing daadwerkelijk adequaat is. Wij kunnen u daarmee helpen.

Indien u één of meerdere vragen met Nee heeft beantwoord, is het raadzaam om snel actie te ondernemen om eventuele tekortkomingen te verhelpen en ervoor te zorgen dat het in control statement daadwerkelijk adequaat is onderbouwd. Dit om verrassingen met de AFM, deelnemers in uw beleggingsinstelling of andere stakeholders te voorkomen.

Houd er overigens rekening mee dat bovenstaande vragen slechts een beperkt aantal vragen en opmerkingen betreft. Het In control statement gaat verder. Wij hebben bijvoorbeeld geen rekening gehouden dat u bepaalde werkzaamheden heeft uitbesteed, zoals de fondsadministratie of net asset value berekening. Bij de onderbouwing van het In control statement moet u hier uiteraard ook rekening mee houden.

Ga naar de bovenkant