Compliance & Risk management2021-06-08T08:27:11+02:00

Compliance & Risk management

Wij bieden verschillende producten aan die betrekking hebben op Compliance & Risk management. U kunt hierbij denken aan:

Legal compliance2021-06-08T08:06:41+02:00

Legal compliance. De grootste en oudste tak van sport binnen het compliance spectrum. U krijgt er als financiële onderneming dagelijks mee te maken. Waarschijnlijk meer dan u lief is. Vrijwel dagelijks komt er nieuwe wet- en regelgeving uit en stapelt de hoeveelheid regelgeving zich op. Werk waar u niet op zit te wachten. Een overzicht op deze pagina opnemen zou zinloos zijn. Het implementeren van de wet- en regelgeving vergt veel van uw organisatie. En dat terwijl u zich liever richt op waar het allemaal om begon: uw cliënten goed bedienen en daar een boterham mee verdienen.

U begrijpt dat een effectieve inbedding van de compliance functie cruciaal is. Maar hoe richt u deze functie zo optimaal mogelijk in? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden hoe u bijvoorbeeld met compliance nieuwe commerciële kansen creëert, uw dienstverlening verbetert en risico’s beheerst. Heeft u nog geen vergunning? Kijk dan voor meer informatie op Aanvragen van een vergunning, uitbreiding of verklaring van geen bezwaar.

Een greep uit onze dienstverlening

Adviseren over de strategische kansen van adequate compliance

Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving (o.a. AFM en DNB leidraden en beleidsregels)

Review van uw compliance organisatie en aanverwante processen en procedures (effectief, efficiënt, kosten & baten)

Zorgen voor een beheerste en integere bedrijfsvoering

Optreden als uw (externe) compliance officer

Ad-interim dienstverlening als compliance officer

Verrichten van onderzoeken naar compliance risico’s en reviews

Aanvragen van een vergunning, uitbreiding of verklaring van geen bezwaar

Speciale aandacht verdient de wijze waarop uw onderneming de bedrijfsvoering heeft ingericht zodat deze een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf waarborgt. Bij de beoordeling of er sprake is van een beheerste en integere uitoefening kijken wij vanuit diverse invalshoeken naar uw onderneming. Belangrijke thema’s voor de AFM en DNB op dit gebeid zijn:
Beheerst beloningsbeleid

Belangenconflicten/integere bedrijfsvoering

Uitbestedingsbeleid

Adequate inrichting governance

Implementatie AFM leidraden

Aanvragen van een vergunning, uitbreiding of verklaring van geen bezwaar2021-06-08T08:05:16+02:00

Als financiële onderneming zult u in de meeste gevallen een vergunning nodig hebben voor de activiteiten en diensten die u aanbiedt. Afhankelijk van het type onderneming is de AFM of DNB de vergunningverlenende instantie. Vaak is de aanvraag een langdurig en soms ook kostbaar traject gezien de vele eisen die er aan uw onderneming worden gesteld. Bij de aanvraag moet u pakken papier met procedures en beschrijvingen inleveren. In de meeste gevallen zult u hier specialisten voor nodig hebben met absurd hoge uurtarieven. Voor u het weet bent u duizenden Euro’s kwijt. Na het indienen van de aanvraag is de ‘klus geklaard’ wordt vaak gedacht.

Het kan én moet anders!

Hoe met het dan wel?

Bij ons koopt u geen kant en klare vergunning. U krijgt maatwerk tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Wij gaan verder dan alleen het opstellen van procedures, beschrijvingen en het invullen van de aanvraagformulieren van de toezichthouders. Wij zorgen er daarbij voor dat uw onderneming vanaf dag 1 bullet proof is: dus geen begeleiding tot aan de poort waarna u het verder zelf mag uitzoeken. Wij combineren hierbij een juridische blik met een sterk cijfermatige invalshoek. Is uw bedrijfsmodel of verdienmodel wel toekomstbestendig? Wat is uw eigen vermogenspositie en de kwaliteit van uw eigen vermogen? Wij bekijken uw aanvraag kritisch en objectief. Wel zo prettig.

Waarom C&M

Uitgebreide expertise op financieel gebied

Medewerkers met een lang track record in de financiële sector

Aantrekkelijke tarieven

Laagdrempelig, wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs voor een eerste analyse.

Wat u verder moet weten

Wij verzorgen niet alleen uw vergunningaanvraag, ook voor een uitbreiding van uw bestaande vergunning kunt u bij ons terecht. Dit geldt ook voor het indienen van toetsingen voor bestuurders en leden van Raden van Commissarissen (deskundigheid en geschiktheid).

Houdt u nog even rekening met het volgende: voor veel financiële ondernemingen gelden verklaringen van geen bezwaar. Deze worden afgegeven door DNB. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Onze DNB achtergrond komt hierbij uitstekend van pas. Wij verzorgen niet alleen de benodigde documentatie en correspondentie maar kijken ook kritisch naar de financiële positie van de aanvragers. Dit voorkomt vervelende verrassingen tijden het aanvragen van de verklaringen. Wel zo handig.

 

Prudentieel toezicht2021-06-08T07:59:12+02:00

Compliance ziet vaak toe op de naleving van regels waar de AFM toezicht op houdt. De prudentiële regelgeving waar DNB toezicht op houdt is vaak een ondergeschoven kindje. Niet bij ons. Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening aan die betrekking hebben op prudentieel toezicht. U moet hierbij onder andere denken aan:

  • Kapitaal toereikendheid
  • Geconsolideerd toezicht
  • ICAAP
  • Ondersteuning bij de DNB E-line rapportage

Kapitaaltoereikendheid

Een van de belangrijkste eisen in het toezicht op financiële ondernemingen is het voldoen aan kapitaal eisen. Problemen op kapitaalgebied kunnen leiden tot lange en kostbare trajecten met de toezichthouders. Hoe weet u met zekerheid of u voldoet aan de eisen? Waar moet u rekening mee houden en ziet u niet iets over het hoofd? Als er een kapitaaltekort is, hoe gaat u daar dan mee om?

De antwoorden op deze vragen zijn niet eenvoudig en hangen af van een aantal factoren en verschillen per type financiële onderneming. Bent u bijvoorbeeld een bank, verzekeraar of beleggingsonderneming? Of u voldoet hangt voornamelijk af van de kapitaaleisen die van toepassing zijn en de omvang van bijvoorbeeld uw eigen vermogen of toetsingsvermogen. Wat voor type financiële onderneming u ook bent, wij denken graag met u mee. Wij beschikken over financieel specialisten met achtergronden als partner Deloitte, Register Accountants en prudentieel toezichthouders bij DNB.

Door onze DNB achtergrond hebben wij ervaring met ondernemingen die over kapitaaltekorten beschikken of vragen hebben over hun kapitaalpositie. Als u van DNB een zogenaamde ‘tekortenbrief’ krijgt, is van het van belang na te gaan of de brief en het kapitaaltekort aan de wettelijke vereisten voldoen. Met andere woorden, is uw eigen vermogen en/of toetsingsvermogen daadwerkelijk ontoereikend? De oorzaak kan liggen in het niet goed invullen van de DNB E-line rapportage indien de tekortenbrief hierop is gebaseerd. Misschien hebt u onterecht aftrekposten op uw eigen vermogen of toetsingsvermogen ingevoerd. Ook kan uw vermogenseis te hoog zijn: indien u als beleggingsonderneming of ICBE beheerder te maken heeft met de Vastekosteneis is, is het wellicht mogelijk dat u niet met alle variabele kosten rekening heeft gehouden waardoor uw vermogenseis lager komt te liggen en er misschien geen sprake meer is van een tekort. Wij kunnen u in dit proces van dienst zijn en nemen onder het genot van een kop koffie graag de mogelijkheden met u door.

Geconsolideerd toezicht

Het toezicht op een ‘hoog’ niveau binnen financiële ondernemingen is een hot topic voor toezichthouders. Negatieve ervaringen van toezichthouders hebben geleid tot een verhoogde aandacht voor groepsmaatschappijen met een holding structuur. DNB heeft hier zelfs een beleidsregel voor opgesteld.

Wat betekent het voor u?

Indien er sprake is van geconsolideerd toezicht, is het van belang na te gaan of dit geconsolideerde toezicht terecht is. Met andere woorden, is er daadwerkelijk sprake van een financiële holding zoals gedefinieerd in de Beleidsregel reikwijdte geconsolideerd en solotoezicht op beleggingsondernemingen en kredietinstellingen Wft? Indien dit het geval is, wat zijn dan de gevolgen voor uw onderneming en het aan te houden kapitaal?

Indien u met een formeel tekort wordt geconfronteerd, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons om te bezien wat de mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat u weer aan de kapitaaleisen voldoet. Voor u is van belang om te weten dat een kapitaaltekort een toezichtantecedent oplevert waar u ook later (na oplossing van het tekort) hinder van kunt ondervinden. Wij kunnen u begeleiden wat betreft de rapportage en communicatie naar DNB.

ICAAP

Als bank of (grote) beleggingsonderneming moet u een ICAAP hebben uitgevoerd waarbij de onderneming de relevante huidige en toekomstige materiële risico’s identificeert. Hierbij moet de onderneming aangeven welke beheersingsmaatregelen zijn of worden getroffen om de risico’s te mitigeren en welk extra kapitaal eventueel benodigd is als buffer voor de resterende risico’s. Al met al een gecompliceerd, kostbaar en zeer tijdrovende exercitie. Bent u tevreden over de inbedding van het ICAAP proces in uw organisatie? Wellicht is er ruimte voor verbetering.

Wat kan C&M voor u betekenen?

Wij hanteren een integrale aanpak bij het ICAAP review. Integraal houdt in dat wij vanuit verschillende invalshoeken uw ICAAP proces benaderen. Net zoals de toezichthouder dit doet en soms een stap verder. In onze aanpak is het ICAAP niet alleen het uiteindelijke doel. Om te komen tot het ICAAP betrekken wij diverse andere onderdelen van uw bedrijfsvoering. Het gaat daarbij vooral om ‘de weg er naar toe’. Op deze manier heeft het ICAAP meer waarde dan het alleen maar in opdracht van de toezichthouder opstellen ervan. Graag wisselen wij met u van gedachten over onze geïntegreerde aanpak.

Ondersteuning bij de DNB E-line rapportage

De meeste financiële ondernemingen die onder het toezicht van DNB staan, zijn verplicht periodieke E-line rapportages naar DNB te sturen. Dit betreft uitgebreide en gecompliceerde rapportages waar een fout snel is gemaakt. De DNB E-line rapportage vormt het sluitstuk van uw financiële administratie. En niet zomaar een sluitstuk.

DNB baseert haar toezichtprioriteiten mede op de informatie die u aan DNB verstrekt via de E-line rapportage. Het niet tijdig of niet juist rapporteren aan DNB kan u toezichtantecedenten opleveren. Van vrijblijvendheid is geen sprake: de rapportages kennen wettelijke grondslagen. Vandaar dat het zeer belangrijk is dat u ervan uit kunt gaan dat de E-line rapportage juist, tijdig en volledig is. Heeft u die zekerheid?

Uit DNB onderzoek naar de betrouwbaarheid van de liquiditeit- en solvabiliteit rapportages van banken bleek dat de rapportages fouten bevatten. Geen van de onderzochte banken heeft alles juist gedaan. Gezien onze DNB achtergrond en ervaring met E-line rapportages vertellen wij u graag meer over een adequate inbedding van het rapportageproces in uw organisatie. Wij kijken daarbij niet alleen naar de juistheid van de rapportage maar ook naar de totstandkoming van het proces zoals de management accounting procedures die u hanteert. Immers, ‘rubbish in, rubbish out’. Wellicht kunt u het rapportageproces zelf efficiënter (en dus goedkoper) inrichten. Wij bieden bijvoorbeeld besparingsanalyses en efficiënte(re) procesinrichting aan.

Risk Management2021-06-07T11:55:04+02:00

Het risk management is een belangrijk onderdeel van een Integere en beheerste bedrijfsvoering. Een integere en beheerste bedrijfsvoering begint bij Corporate Governance, gevolgd door Risk management, Controls en Assurance.

De grondslag voor het risk management wordt gevonden in de Wet op het financieel toezicht (Wft) als element in de beoordeling van de integere en beheerste bedrijfsvoering (Wft 3:17 betaalinstelling, clearinginstelling, elektronischgeldinstelling, entiteit voor risico-acceptatie, bank, premiepensioeninstelling of verzekeraar; Wft 4:14 juncto 3:17, lid 2 sub c m.b.t. beleggingsondernemingen en lid 3 m.b.t. beheerder, bewaarder, beleggingsinstelling). Het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) werkt dit in artikel 23 en 24 verder uit.Voor de volledigheid melden we nog dat in de Bgfo eveneens passages m.b.t. risk management zijn opgenomen.

C&M gaat met u stap voor stap na wat dit voor uw organisatie betekent, welke zaken u al heeft geregeld en welke zaken nog opgepakt dienen te worden. In onderstaande tabel hebben we dit beknopt weergegeven.

Risk management

Inrichting risk management

strategie, beleid, processen, procedures en rapportages, inbedding in de organisatie, capaciteit en verantwoordelijkheden

Identificatie risico’s

legal, compliance, positie.

concentratierisico, krediet- en tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico,

marktrisico, operationeel risico, renterisico voortvloeiend uit niet-handelsactiviteiten,

restrisico, securitisatierisico en verzekeringsrisico.

de risico’s die voortvloeien uit de macro-economische omgeving waarin de onderneming actief is en die verband houden met de stand van de conjunctuurcyclus

Belangrijkste risico’s

Analyse impact risico’s

Strategie risico’s:

Elimineer, Accepteer, Deel en Beheers

Waarom C&M

Uitgebreide expertise op financieel gebied

Medewerkers met een lang track record in de financiële sector

Aantrekkelijke tarieven

Laagdrempelig, wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs voor een eerste analyse.

Ga naar de bovenkant