Het risk management is een belangrijk onderdeel van een Integere en beheerste bedrijfsvoering. Een integere en beheerste bedrijfsvoering begint bij Corporate Governance, gevolgd door Risk management, Controls en Assurance.

De grondslag voor het risk management wordt gevonden in de Wet op het financieel toezicht (Wft) als element in de beoordeling van de integere en beheerste bedrijfsvoering (Wft 3:17 betaalinstelling, clearinginstelling, elektronischgeldinstelling, entiteit voor risico-acceptatie, bank, premiepensioeninstelling of verzekeraar; Wft 4:14 juncto 3:17, lid 2 sub c m.b.t. beleggingsondernemingen en lid 3 m.b.t. beheerder, bewaarder, beleggingsinstelling). Het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) werkt dit in artikel 23 en 24 verder uit.Voor de volledigheid melden we nog dat in de Bgfo eveneens passages m.b.t. risk management zijn opgenomen.

C&M gaat met u stap voor stap na wat dit voor uw organisatie betekent, welke zaken u al heeft geregeld en welke zaken nog opgepakt dienen te worden. In onderstaande tabel hebben we dit beknopt weergegeven.

Risk management

Inrichting risk management

strategie, beleid, processen, procedures en rapportages, inbedding in de organisatie, capaciteit en verantwoordelijkheden

Identificatie risico’s

legal, compliance, positie.

concentratierisico, krediet- en tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico,

marktrisico, operationeel risico, renterisico voortvloeiend uit niet-handelsactiviteiten,

restrisico, securitisatierisico en verzekeringsrisico.

de risico’s die voortvloeien uit de macro-economische omgeving waarin de onderneming actief is en die verband houden met de stand van de conjunctuurcyclus

Belangrijkste risico’s

Analyse impact risico’s

Strategie risico’s:

Elimineer, Accepteer, Deel en Beheers

Waarom C&M

Uitgebreide expertise op financieel gebied

Medewerkers met een lang track record in de financiële sector

Aantrekkelijke tarieven

Laagdrempelig, wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs voor een eerste analyse.